Search
en  fr  de  fi  sv

Roadmap – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen

ROADMAP-itsearviointi tukee koulujen kielitietoisen toimintakulttuurin ja oppilaiden kielellisten taitojen kehittämistä. Sen avulla koulu voi arvioida toimintaansa ja kehittää koko kouluyhteisöä osallistavaa kielikasvatusta. Itsearviointityökalun lisäksi verkkosivustolle on koottu lupaavia käytäntöjä ja esimerkkejä oppilaiden kielellisten taitojen ja kriittisen ajattelun kehittämisen tueksi.

  • Miten koulu voisi tukea jokaisen oppilaan oppimista?
  • Mikä auttaisi koulua tunnistamaan ja ehkäisemään oppilaiden kielellisiä haasteita?
  • Miten koulu hyötyy kielitietoisen toiminnan kehittämisestä?
ROADMAP-työkalu koostuu kolmesta osasta: 
Itsearviointityökalun avulla jokainen kouluyhteisön jäsen (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) voi kertoa näkemyksensä koulun nykytoiminnasta ja arvioida sen toimintaa erilaisten väittämien avulla. Kysely laatii vastauksista automaattisen raportin, joka helpottaa tiedottamista kouluyhteisössä ja tarjoaa pohjan yhteiselle keskustelulle.

Lupaavien käytäntöjen tietokanta sisältää nimensä mukaisesti eri maissa kehiteltyjä lupaavia käytäntöjä, joita koulut voivat hyödyntää tunnistettuaan kehittämiskohteensa.

Koordinaattorin tukimateriaali koostuu hanketta tukevista ohjeista, tiedotteista ja lomakkeista. Materiaali sisältää mm. ohjeistuksen hankkeen käynnistämiseen, kirjepohjan huoltajille lähetettävästä tiedotteesta sekä PowerPoint-esityspohjan, jota voidaan hyödyntää hankkeen esittelyssä kouluyhteisölle.
Create a survey now! Please log in/register first

Esite

Lataa esite


Login for coordinators

Itsearviointityökalu koostuu kahdesta osasta:


kartoitus

joka sisältää viidelle eri ryhmälle (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) kohdennettuja väittämiä. Väittämät ja niiden perusteella koostetut tulokset kohdentuvat yhdeksään arviointiteemaan.


kartoituksesta saatava raportti

joka auttaa kouluja tunnistamaan poikkeamia tai ristiriitoja eri vastaajaryhmien näkemysten välillä. Raporttia voidaan käyttää virittämään keskustelua koulun toiminnan ja kielikasvatuksen kehittämisestä.

Malli työkalun koostamasta raportista