Search
en  fr  de  fi  sv

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket

Utvärdering av undersökningsresultaten
Exempel på en anpassad skolrapport


1. Presentation av kontexten

Vår skola vill hjälpa alla våra elever att lyckas. Därför sökte vi efter sätt att hjälpa alla elever och särskilt utsatta elever (dvs. elever som är beroende av skolan för att utveckla skolspråket) behärska det språk som används i undervisningen i de olika skolämnena och för att skolorna ska fungera, dvs. “skolspråket”. Detta kan endast uppnås om vi tillsammans lyckas utveckla en specifik språkstrategi som inte bara omfattar all skolpersonal utan även elever och föräldrar. Om det är möjligt är det därför nödvändigt att alla som arbetar i skolan är medvetna om det nuvarande läget och deltar i diskussionerna för att kunna engagera sig i de olika åtgärder som bör genomföras på olika nivåer.

Utvärderingen av undersökningsresultaten nedan utgör bara en del som hjälper oss att upprätta vår strategiplan. Europarådets Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) rekommenderar att undersökningsresultaten analyseras och diskuteras för att identifiera styrkorna i vår skola och drivkrafterna bakom framstegen. På grundval av undersökningsdata belyser denna rapport två områden som är relevanta för ytterligare övervägande i vår skola.

Obs! Termerna “områden” och “ämnen” nämns ofta i denna rapport. I bilagorna 1 och 2 ges en översikt och förklaring av alla termer.


2. Allmänna resultat

24 deltagare deltog i den självutvärderingsundersökning som vår skola utförde: 3 lärare, 18 elever, 3 föräldrar, utvärderade skolan enligt ett visst antal påståenden enligt nio olika områden. Spindeldiagrammet nedan belyser styrkan och verktyg för framsteg, med beaktande av alla svar från alla deltagare i undersökningen:

Med hjälp av spindeldiagrammet kan vi få en översikt över resultaten av ALLA intressegruppers svar och därmed utvärdera skolan enligt de nio områden som anges nedan. Vi kan enkelt se var våra styrkor och verktyg för framsteg är.
 

 • Språkresurser i skolan
 • Yrkesutveckling
 • Medvetenhet om språkdimensionen
 • Metaspråklig medvetenhet
 • Utveckla språkkunskaper och lärdomar
 • Språkens roll i inlärningen
 • Vägledning av nya elever och familjer
 • Attityder till språk
 • Främjande av informell språkinlärning
Var särskilt uppmärksamma på dessa områden eftersom de visar en avvikelse mellan intressegruppernas svar.
Strategierna och metoderna relaterade till de “gröna områdena” är väletablerade och uppenbara i det dagliga arbetet i skolan. De kan användas som exempel för andra skolor.
Strategierna och metoderna relaterade till de “gula områdena” har uppnått en hög genomförandenivå och behöver endast kräver lite ytterligare arbete för att vara exceptionella.
Strategierna och metoderna relaterade till det “orangea områdena” håller på att utvecklas, men riktat stöd behövs för ytterligare förbättring.
trategierna och metoderna för de “röda områdena” kräver uppmärksamhet och måste utvecklas omgående.


3. Våra styrckor

Om vi tittar på våra styrkor kan vi till exempel se att strategierna och metoderna med anknytning till Språkresurser i skolan och Yrkesutveckling har uppnått en hög genomförandenivå och endast behöver lite extra arbete för att vara exceptionella.

 • Språkresurser i skolan innebär kunskap om elevernas, personalens och familjernas språk och att veta när och hur de ska användas för att underlätta elevens integration.
 • Yrkesutveckling innebär att ha strukturer för planering och översyn av lärarnas kompetens, utveckla deras medvetenhet och samarbete samt skapa och stödja yrkesutbildningsgrupper inom skolan. Detta område kan till exempel omfatta forskning, samarbete osv.


4. Verktyg för framsteg

För att inleda vår diskussion om hur vi kan hjälpa vår skola att bättre ta hänsyn till skolspråket skulle vi kunna undersöka två områden, till exempel följande område Främjande av informell språkinlärning och Attityder till språk.

DELETE EVERYTHING UNTIL SECTION 5

Attityder till språk innebär att man värdesätter elevernas språk och följer deras individuella utveckling inom läs- och skrivkunnighet. Attityderna visar sig när man främjar flerspråkighet och kan urskiljas i skolmiljön.

UNDEFINED: index4-text3

[name of dimension 1 in this principle]

 • Lovande praxis 1: [name of promising practice 1 in this dimension]
 • Lovande praxis 2: [name of promising practice 2 in this dimension]

[name of dimension 2 in this principle]

 • Lovande praxis 1: [name of promising practice 1 in this dimension]
 • Lovande praxis 2: [name of promising practice 2 in this dimension]

UNDEFINED: index4-text4 [principle name]:
www.ecml.at/roadmap-[ID of principle] END DELETE


5. Områden som kräver vår uppmärksamhet

Ett område uppvisar en skillnad mellan olika intressegruppers åsikter, vilket framgår av bilden. Låt oss titta närmare på denna situation för att försöka förstå ursprunget till en sådan avvikelse.

 • Avvikelse i Främjande av informell språkinlärning
 • Främjande av informell språkinlärning
  innebär att stödja möjligheterna för elevernas informella språkinlärning och språkutveckling i hemmet.

  I tabellen nedan kan vi se i vilken utsträckning de olika intressegrupperna som deltog i undersökningen är överens om hur Främjande av informell språkinlärning beaktas i vår skola:


    Mycket lite eller inte alls I viss utsträckning I tillfredsställande utsträckning I stor utsträckning
  student 29,41% 23,53% 17,65% 29,41%
  parent 60,00% 20,00% 0,00% 20,00%
  teacher 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

  Det verkar som om olika intressegrupper har olika åsikter om hur Främjande av informell språkinlärning beaktas. Vi kan därför behöva skapa möjligheter att diskutera detta med de andra intressegrupperna för att förstå skillnaderna och/eller utveckla detta område.

DELETE START

Vissa områden uppvisar en skillnad mellan olika intressegruppers åsikter, vilket framgår av bilden. Låt oss titta närmare på två av situationerna för att försöka förstå ursprunget till en sådan avvikelse.

or

Ett område uppvisar en skillnad mellan olika intressegruppers åsikter, vilket framgår av bilden. Låt oss titta närmare på denna situation för att försöka förstå ursprunget till en sådan avvikelse.

or

Inga områden uppvisar en skillnad mellan olika intressegruppers åsikter.


DELETE END


6. Sammanfattning

Fler data och diagram från självutvärderingsundersökningen finns tillgängliga på webben på samordnarens område. Vi har dock redan blivit medvetna om några av våra styrkor och verktyg för framsteg och har kunnat identifiera vissa skillnader i åsikter och uppfattningar mellan de viktigaste intressegrupperna i vår skola. På grundval av de viktigaste resultaten av den undersökning som sammanfattas i denna rapport kan vi nu upprätta vår egen språkstrategi.


Bilaga 1: förteckning över områden och ämnen

Områden Ämnen
Attityder till språk
 • Främja flerspråkighet
 • Flerspråkighet i skolmiljön
 • Värdering av elevernas språk
 • Följa upp utveckling av läskunnighet
Medvetenhet om språkdimensionen
 • Tonvikt på språkinlärning
 • Att vara språkmodeller
 • Betydelsen av utmanande verksamheter
Utveckla språkkunskaper och lärdomar
 • Språkundervisningens särdrag
 • Medvetenhet om talat och skrivet språk
 • Förbättra tal-/skrivförmågan
 • Förbättra lyssnings-/läsförmågan
Främjande av informell språkinlärning
 • Möjligheter till informell språkinlärning
 • Stödja elevernas språkutveckling i hemmet
Språkresurser i skolan
 • Kunskap om elevernas språk
 • Kunskap om personalens språk
 • Kunskap om familjernas språk
Språkens roll i inlärningen
 • Flerspråkighet under lektioner
 • Överbygga språk för lärande
 • Bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter
 • Språkets betydelse för ämnesundervisning
 • Främja språkutveckling
Metaspråklig medvetenhet
 • Språkdimensionen i ämnesundervisning
 • Språkrelaterade begrepp
Vägledning av nya elever och familjer
 • Använda språkresurser i skolan
 • Professionella resurser för kommunikation
 • Samhällets resurser för kommunikation
 • Nyckeldokument på olika språk
Yrkesutveckling
 • Grupper för yrkesutbildning
 • Strukturer för yrkesutveckling
 • Planering och granskning
 • Utveckla lärarnas medvetenhet
 • Samarbete mellan lärarna


Bilaga 2: förklaring av områden och ämnen

Medvetenhet om språkdimensionen innebär att betona språkinlärning i allmänhet, förstå vikten av att vara språkmodeller (för hela personalen) och ge eleverna utmanande aktiviteter.

Medvetenhet om talat och skrivet språkinnebär att lärarna fokuserar på språkets särdrag i sin undervisning, ökar elevernas medvetenhet om talat och skrivet språk och ständigt förbättrar deras färdigheter i talat/skrivet språk och i färdigheter i lyssnande och läsande.

Metaspråklig medvetenhet innebär att man tar hänsyn till språkdimensionen i ämnesundervisningen och utforsknings-/inlärningsrelaterade begrepp, oavsett ämne.

Språkens roll i inlärningen innebär att språkets betydelse i ämnesundervisningen lyfts fram och att elevernas språkutveckling främjas. Det innebär också att utnyttja fördelarna med flerspråkighet under lektioner, överbyggande av språk för lärande och att bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.

Attityder till språk innebär att man värdesätter elevernas språk och följer deras individuella utveckling inom läs- och skrivkunnighet. Attityderna visar sig när man främjar flerspråkighet och kan urskiljas i skolmiljön.

Främjande av informell språkinlärning innebär att stödja möjligheterna för elevernas informella språkinlärning och språkutveckling i hemmet.

Språkresurser i skolan innebär kunskap om elevernas, personalens och familjernas språk och att veta när och hur de ska användas för att underlätta elevens integration.

Vägledning av nya elever och familjer innebär att stödja nyanlända genom att använda språkresurserna i skolmiljön, inklusive yrkes- och samhällsresurser för kommunikation. Detta kunde till exempel innebära att nödvändiga centrala dokument tas fram på olika språk.

Yrkesutveckling innebär att ha strukturer för planering och översyn av lärarnas kompetens, utveckla deras medvetenhet och samarbete samt skapa och stödja yrkesutbildningsgrupper inom skolan. Detta område kan till exempel omfatta forskning, samarbete osv.


Detta är ett resultat av projektet ”Färdplan för skolor för att stödja skolspråket” (2017-2019) vid Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) ECML är en institution inom Europarådet som främjar spetskompetens i språkutbildningen i sina medlemsstater. www.ecml.at/roadmapforschools