Search
en  fr  de  fi  sv

ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen

Tulokset ROADMAP itsearviointityökalusta
Malli työkalun koostamasta raportista


1. Hankkeen tausta

Koulumme tavoitteena on auttaa jokaista oppilasta menestymään opinnoissaan. Se edellyttää sitä, että kehitämme keinoja tukea jokaista oppilasta koulun opetuskielen oppimisessa. Pyrimme tukemaan erityisesti heikommassa asemassa olevia oppilaita, keillä on suurin tarve koulun antamaan tukeen. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitämme yhdessä kielikasvatussuunnitelman, johon osallistuu koko kouluyhteisö – myös oppilaat ja heidän huoltajansa. Siksi on tärkeää, että jokainen koulussa työskentelevä on tietoinen koulun nykykäytänteistä ja osallistuu keskustelutilaisuuksiin, joissa pohdimme toimintamme jatkokehittämistä ja määritämme kehittämiselle toimenpiteet, joihin jokainen voi sitoutua.

Verkkokyselyyn vastasivat koulun rehtori(t), opettajat, koulun muu henkilökunta, oppilaat ja heidän huoltajansa. Tämä raportti on vain yksi vaihe kielikasvatussuunnitelman kehittämisessä. Euroopan nykykielten keskus (ECML) suosittelee, että analysoimme ja pohdimme raportin tuloksia yhdessä koko kouluyhteisön kanssa tunnistaaksemme koulumme vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kyselyn vastausten pohjalta raportissa korostuvat kaksi arviointiteemaa, jotka vaativat erityistä huomiota koulussamme.

Huom. Termejä ‘arviointiteema’ ja ‘arvioinnin kohde’ käytetään tässä raportissa useaan otteeseen. Löydät niiden kuvaukset liitteistä 1 ja 2.


2. Päätulokset

24 henkilöä osallistui koulumme itsearviointikyselyyn. 3 opettaja, 18 oppilasta, 3 huoltaja, arvioivat koulumme toimintaa kullekin vastaajaryhmälle kohdennettujen yhdeksään eri teema-alueeseen liittyvien väittämien perusteella. Alla oleva seittikaavio esittää koulumme vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kaavio perustuu kaikkien vastaajaryhmien vastausten pohjalta laadittuun yhteenvetoon.

Seittikaavio on yhteenveto kaikkien vastaajaryhmien tuloksista, eli käytännössä se antaa myös arvion koulumme toiminnasta 9 eri näkökulmasta. Kaaviosta on helppo tarkistaa koulumme vahvuudet ja kehittämiskohteet.
 

 • Koulun monikielisyyden hyödyntäminen
 • Ammatillinen kehittyminen
 • Kielitietoisuus
 • Metakielellinen tietoisuus
 • Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen
 • Kielen merkitys oppimisessa
 • Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi
 • Monikielisyyden arvostaminen
 • Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella
Kiinnitä huomiota näihin teemoihin, sillä tuloksissa on paljon eroja ryhmien välillä.
Vihreällä merkittyihin alueisiin liittyvät mallit ja käytännöt on sidottu osaksi koulun toimintaa ja näkyvät koulun jokapäiväisessä arjessa. Niitä voidaan käyttää esimerkkeinä muille kouluille.
Keltaisella merkittyihin teemoihin liittyviä malleja ja käytäntöjä hyödynnetään koulun arjessa, ja ne vaativat vain vähäistä lisätyöstämistä, jotta niistä saataisiin erinomaisen tasoisia.
Oranssilla merkittyihin teemoihin liittyviä malleja ja käytäntöjä kehitetään, mutta niiden parastaminen vaatii kohdennettua tukea.
Punaisella merkittyihin teemoihin liittyviin malleihin ja käytäntöihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja niitä pitää kehittää.


3. Koulumme vahvuudet

Tulokset osoittavat koulumme vahvuuksiksi teemat Koulun monikielisyyden hyödyntäminen ja Ammatillinen kehittyminen Niihin liittyviä malleja ja käytäntöjä hyödynnetään koulun arjessa, ja ne vaativat vain vähäistä lisätyöstämistä, jotta niistä saataisiin erinomaisen tasoisia.

 • Koulun monikielisyyden hyödyntäminen: tietoisuus oppilaiden, henkilökunnan ja perheiden kielistä sekä tietoisuus siitä, miten ja milloin niitä voidaan hyödyntää helpottamaan oppilaan integraatiota kouluyhteisöön.
 • Ammatillinen kehittyminen: rakenteet tukevat opettajien ammatillisen kehittymisen suunnittelua ja arviointia, opettajien tietoisuuden ja yhteistyön kehittämistä sekä oppivan yhteisön luomista ja tukemista. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi toimintatutkimus ja yhteisöllinen oppiminen.


4. Koulumme kehittämiskohteet

Tulokset osoittavat, että koulussamme pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti näihin kahteen teemaan: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella ja Monikielisyyden arvostaminen.

 • Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella
 • Teemaan Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella liittyviin malleihin ja käytäntöihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja niitä pitää kehittää.

  Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella: koulu tukee oppilaiden mahdollisuuksia oppia kieltä ja kehittää kielellisiä taitoja kotona ja koulun ulkopuolella

  Yhteinen kehittäminen on hyvä käynnistää tutustumalla seuraaviin lupaaviin käytäntöihin, joita on kehitetty eri puolella Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolella. Esimerkit tarjoavat hyvän pohjan ja käytännön vinkkejä koulun toiminnan kehittämiseen.

  Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella

  Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona


  Roadmap-hankkeen lupaavien käytäntöjen tietokannasta löydät lisää esimerkkejä tähän teemaan: Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella.

 • Monikielisyyden arvostaminen
 • Teemaan Monikielisyyden arvostaminen liittyviin malleihin ja käytäntöihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja niitä pitää kehittää.

  Monikielisyyden arvostaminen: oppilaiden kaikkea kielitaitoa arvostetaan ja heidän monilukutaidon kehittymistä seurataan. Asenteet ilmenevät kielitietoisten käytäntöjen hyödyntämisenä opetuksessa sekä tapoina pitää monikielisyyttä esillä koulussa.

  Yhteinen kehittäminen on hyvä käynnistää tutustumalla seuraaviin lupaaviin käytäntöihin, joita on kehitetty eri puolella Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolella. Esimerkit tarjoavat hyvän pohjan ja käytännön vinkkejä koulun toiminnan kehittämiseen.

  Monikielisyyden edistäminen

  Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa

  Oppilaiden kielten arvostaminen

  Monilukutaidon kehittymisen seuranta


  Roadmap-hankkeen lupaavien käytäntöjen tietokannasta löydät lisää esimerkkejä tähän teemaan: Monikielisyyden arvostaminen.

DELETE EVERYTHING UNTIL SECTION 5

Monikielisyyden arvostaminen: oppilaiden kaikkea kielitaitoa arvostetaan ja heidän monilukutaidon kehittymistä seurataan. Asenteet ilmenevät kielitietoisten käytäntöjen hyödyntämisenä opetuksessa sekä tapoina pitää monikielisyyttä esillä koulussa.

UNDEFINED: index4-text3

[name of dimension 1 in this principle]

 • Lupaava käytäntö 1: [name of promising practice 1 in this dimension]
 • Lupaava käytäntö 2: [name of promising practice 2 in this dimension]

[name of dimension 2 in this principle]

 • Lupaava käytäntö 1: [name of promising practice 1 in this dimension]
 • Lupaava käytäntö 2: [name of promising practice 2 in this dimension]

UNDEFINED: index4-text4 [principle name]:
www.ecml.at/roadmap-[ID of principle] END DELETE

5. Teemat, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota

Hymiöillä merkityissä teemoissa on paljon eroa ryhmien välillä. Tutustu tuloksiin tarkemmin selvittääksesi, mistä erot johtuvat.

 • Erot teemassa Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella
 • Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella: koulu tukee oppilaiden mahdollisuuksia oppia kieltä ja kehittää kielellisiä taitoja kotona ja koulun ulkopuolella

  Alla oleva taulukko esittää kyselyyn osallistuneiden vastaajaryhmien käsityksiä siitä, miten Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella huomioidaan koulussamme:


    Pitää huonosti paikkansa tai ei lainkaan Pitää kohtalaisesti paikkansa Pitää melko hyvin paikkansa Pitää hyvin paikkansa
  student 29,41% 23,53% 17,65% 29,41%
  parent 60,00% 20,00% 0,00% 20,00%
  teacher 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%

  Vaikuttaa siltä, että usealla vastaajaryhmällä on erilainen käsitys siitä, miten Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella kehittäminen huomioidaan koulussamme. Aiheesta olisi hyvä keskustella koko kouluyhteisön kanssa selvittämään, mistä erot johtuvat ja miten koulua voisi lähteä kehittämään tästä näkökulmasta.

DELETE START

Hymiöillä merkityissä teemoissa on paljon eroa ryhmien välillä. Tutustu tuloksiin tarkemmin selvittääksesi, mistä erot johtuvat.

or

Hymiöillä merkityissä teemoissa on paljon eroa ryhmien välillä. Tutustu tuloksiin tarkemmin selvittääksesi, mistä erot johtuvat.

or

Vastaajien näkemykset eivät eroa merkittävästi minkään teeman osalta.


DELETE END


6. Yhteenveto

Itsearviointikyselystä on saatavilla muutakin aineistoa ja taulukoita. Raportti kuvaa joitakin koulumme vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä osoittaa, minkä teemojen osalta meillä ei vielä ole yhteistä näkemystä. Koulun kielikasvatussuunnitelma voidaan laatia tämän raportin pohjalta.


Liite 1: Luettelo arviointiteemoista ja arvioinnin kohteista

Arviointiteemat Arvioinnin kohteet
Monikielisyyden arvostaminen
 • Monikielisyyden edistäminen
 • Monikielisyyden esillä pitäminen koulussa
 • Oppilaiden kielten arvostaminen
 • Monilukutaidon kehittymisen seuranta
Kielitietoisuus
 • Kieli oppimisen ytimessä
 • Kielellisenä mallina toimiminen
 • Riittävän haastavia tehtäviä
Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen
 • Kielen erityispiirteiden opettaminen
 • Tietoisuus puhutun ja kirjoitetun kielen eroista
 • Puhumisen ja kirjoittamisen taitojen edistäminen
 • Kuuntelun ja lukemisen taitojen edistäminen
Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella
 • Mahdollisuudet oppia kieltä koulun ulkopuolella
 • Oppilaiden kielellisten taitojen tukeminen kotona
Koulun monikielisyyden hyödyntäminen
 • Tietoisuus oppilaiden kielistä
 • Tietoisuus henkilökunnan kielistä
 • Tietoisuus perheiden kielistä
Kielen merkitys oppimisessa
 • Monikielisyys oppitunneilla
 • Monikielisyyden hyödyntäminen oppimisessa
 • Aiemman tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen
 • Kielen merkitys aineenopetuksessa
 • Kielellisten taitojen kehittäminen 7
Metakielellinen tietoisuus
 • Oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja monilukutaito
 • Kieleen liittyvät käsitteet
Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi
 • Koulun henkilökunnan monikielisyyden hyödyntäminen
 • Tulkkaus-/käännöspalveluiden hyödyntäminen
 • Laajemman yhteisön monikielisyyden hyödyntäminen
 • Keskeiset tiedotteet usealla kielellä
Ammatillinen kehittyminen
 • Oppiva yhteisö
 • Ammatillista kehittymistä tukevat rakenteet
 • Suunnittelu ja arviointi
 • Opettajien tietoisuuden kehittäminen
 • Opettajien yhteistyö


Liite 2: Kuvaukset arviointiteemoista ja arvioinnin kohteista

Kielitietoisuus: kieli on opetuksessa oppimisen ytimessä, koulun koko henkilökunta toimii kielellisenä mallina ja oppilaille annetaan riittävän haastavia tehtäviä.

Kielitiedon ja kielitaidon kehittäminen: opettajat kiinnittävät huomiota kielen erityispiirteisiin opetuksessaan, kasvattavat oppilaiden tietoisuutta puhutun ja kirjoitetun kielen eroista sekä edistävät oppilaiden lukemisen/kirjoittamisen ja kuuntelun/puhumisen taitoja.

Metakielellinen tietoisuus: jokaisen oppiaineen opetuksessa huomioidaan oppiaineiden/tiedonalojen kieli ja kehitetään oppilaiden monilukutaitoa. Jokaisen oppiaineen oppitunneilla tutustutaan ja opitaan kieleen liittyviä käsitteitä.

Kielen merkitys oppimisessa: aineenopetuksessa tunnustetaan kielen merkitys ja edistetään oppilaiden kielellisten taitojen kehittymistä. Oppilaiden monikielisyyttä hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa ja oppimista edistetään hyödyntämällä aiemmin opittuja tietoja ja kokemuksia.

Monikielisyyden arvostaminen: oppilaiden kaikkea kielitaitoa arvostetaan ja heidän monilukutaidon kehittymistä seurataan. Asenteet ilmenevät kielitietoisten käytäntöjen hyödyntämisenä opetuksessa sekä tapoina pitää monikielisyyttä esillä koulussa.

Kielenoppimisen edistäminen koulun ulkopuolella: koulu tukee oppilaiden mahdollisuuksia oppia kieltä ja kehittää kielellisiä taitoja kotona ja koulun ulkopuolella

Koulun monikielisyyden hyödyntäminen: tietoisuus oppilaiden, henkilökunnan ja perheiden kielistä sekä tietoisuus siitä, miten ja milloin niitä voidaan hyödyntää helpottamaan oppilaan integraatiota kouluyhteisöön.

Vasta maahan tulleiden oppilaiden ja perheiden huomiointi: vasta maahan tulleita oppilaita ja perheitä tuetaan hyödyntämällä yhteydenpidossa kouluyhteisön monikielisyyttä sekä tulkkaus-ja käännöspalveluita. Perheitä voidaan tukea esimerkiksi laatimalla keskeiset asiakirjat ja tiedotteet eri kielillä

Ammatillinen kehittyminen: rakenteet tukevat opettajien ammatillisen kehittymisen suunnittelua ja arviointia, opettajien tietoisuuden ja yhteistyön kehittämistä sekä oppivan yhteisön luomista ja tukemista. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi toimintatutkimus ja yhteisöllinen oppiminen.


Tämä on Euroopan nykykielten keskuksen (ECML) rahoittamassa hankkeessa “ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen” (2017-2019) kehitetty tuote. Euroopan nykykielten keskus on Euroopan neuvoston alainen taho, joka kehittää kieltenopetusta ja kielikasvatusta jäsenmaissaan. www.ecml.at/roadmapforschools