Search
en  fr  de  fi  sv

Itsearviointityökalu

Itsearviointityökalun avulla voidaan selvittää, miten opetuskieleen ja oppilaiden kielellisten taitojen kehittymiseen kiinnitetään huomiota koulun arjessa. Työkalu auttaa kouluja tunnistamaan koulun vahvuudet ja kehittämiskohteet.
Itsearviointityökalu koostuu kahdesta osasta:

Kartoitus, joka sisältää viidelle eri ryhmälle (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) kohdennettuja väittämiä. Koulussa työskentelevien lisäksi muu henkilökunta kattaa myös koulun kanssa yhteistyötä tekevät, koulun ulkopuolella työskentelevät henkilöt. Väittämät ja niiden perusteella koostetut tulokset kohdentuvat yhdeksään arviointiteemaan.

Kartoituksesta saatava raportti, joka auttaa kouluja tunnistamaan poikkeamia tai ristiriitoja eri vastaajaryhmien näkemysten välillä. Raporttia voidaan käyttää virittämään keskustelua koulun toiminnan ja kielikasvatuksen kehittämisestä.

Create a survey now! Please log in/register first